Allmänna villkor

Allmänna villkor för lopp arrangerade av Sandsjöbacka Trail Event AB.

1. ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) gäller för lopp arrangerade av Sandsjöbacka Trail Event AB. Med benämningarna ”vi”, vår”, ”vårt” och ”oss” menas Sandsjöbacka Trail Events AB, org.nr 559158-2498, Fotögatan 2, 414 74 Göteborg, som bland annat arrangerar Sandsjöbacka Trail. Genom att du anmäler dig till något av de lopp som vi arrangerar (”Lopp/et”) godkänner du våra vid var tid gällande villkor för anmälan och deltagande i Loppet. En giltig anmälan till Loppet uppstår dock först efter det att du har registrerat dig och vi mot-tagit anmälningsavgiften, varvid ett bindande avtal uppstår mellan dig och oss. Vi förbehåller oss rätten att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor till annan.

För att anmäla dig till ett Lopp måste du vara minst 18 år. Om du är under 18 år måste du ha målsmans godkännande för att kunna ingå ett avtal. För det fall du anmäler någon annan person än dig själv till Loppet, ansvarar du för och försäkrar att denna person har tagit del av och godkänner våra villkor på samma sätt som du har gjort.

Din startplats är personlig och du får inte låta någon annan springa Loppet i ditt namn/ i ditt ställe.
Du ansvarar för att ditt eventuella användarnamn och lösenord till din sida i det anmälningssystem vi nyttjar inte lämnas ut till någon annan och inte kommer i orätta händer.

Det är inte tillåtet att delta i Loppet med hjälpmedel, såsom rullstolar, handcyklar, cyklar, inlines och barnvagnar såvida inte annat uttryckligen anges.

Vi har rätt att ensidigt ändra dessa Allmänna Villkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de ändrade Allmänna Villkoren har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på Hemsidan. Om vi skulle göra väsentliga förändringar i dessa Allmänna Villkor har du rätt att säga upp det avtal som du ingått med oss.

2. BOKNING, PRISER & BETALNING

Information om Loppet, val och priser samt sätt för betalning som gäller för din anmälan framgår på Hemsidan i samband med att du anmäler dig, i den bokningsbekräftelse som du får skickad till dig och på Dina Sidor i det anmälningssystem vi nyttjar. Innan du skickar in din anmälan ber vi dig att noga gå igenom och kontrollera att de uppgifter som framgår av din anmälan är korrekta.

Vid anmälan är du skyldig att uppge namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Genom att du skicka in anmälan intygar du att de uppgifter som du lämnar om dig själv och eventuella övriga anmälda är sanna och riktiga.

Alla priser som anges på Hemsidan är inklusive moms. Våra priser och avgifter kan ändras av omständigheter som vi inte råder över, såsom om samarbetspartners justerar sina priser gentemot oss. Vi förbehåller oss därför rätten att justera våra priser och avgifter. Vi reserverar oss även för eventuella tryck- och skrivfel samt för slutförsäljning.
Betalning sker via det anmälningssystem vi nyttjar. Villkor för detta finns på anmälnings-sidan.
Bedrägerier och falska beställningar polisanmäls.

3. BOKNINGSBEKRÄFTELSE

När du erlagt full betalning för din anmälan kommer du att få en bokningsbekräftelse som skickas till dig via den e-postadress du angivit. Vi ber dig att kontrollera att uppgifterna i bokningsbekräftelsen stämmer. Om inte, ber vi dig att kontakta oss på info@sandsjobackatrail.se

Om du inte fått din bokningsbekräftelse inom en vecka efter erlagd betalning, ber vi dig kontakta oss på ovan angivna e-postadress.

4. VÅRT ANSVAR

Vi tar inget ansvar för skada som uppstår till följd av brott mot dessa Allmänna Villkor.
Genom att du godkänner dessa Allmänna Villkor godkänner du att du deltar på egen risk i Loppet och att vi därför inte ansvarar för skada som du eventuellt åsamkas dig vid deltagandet i Loppet.

5. VÅRA SKYLDIGHETER

Vi förbehåller oss rätten att ställa in ett eller flera Lopp eller förändra Loppets sträckning eller starttid;
1. med anledning av omständighet utanför vår kontroll, omfattande men inte begränsat till myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstift-ning, konflikt på arbetsmarknaden, block-ad, brand, översvämning eller olyckshändelse av större omfattning,

2. om vi eller myndighet bedömer att detta är nödvändigt för din och andra deltagares säkerhet eller hälsa, eller

3. om Loppet inte beviljas de myndighetstillstånd som krävs för att vi ska få eller kunna genomföra Loppet.

4. med anledning av extrem väderlek som kan väntas äventyra deltagarnas säkerhet

Vi har ingen skyldighet att återbetala anmälningsavgiften till dig eller att betala skadestånd eller annan kompensation för det fall ett eller flera av Loppet måste ställas in eller till följd av ändringar enligt punkt 1-4 ovan.

6. AVBOKNING OCH ÄNDRING AV BOKNING

Din anmälan till Loppet är bindande och er-lagd anmälningsavgift återbetalas inte.
Vid händelse av sjukdom eller skada kan du eventuellt få ersättning från ditt försäkrings-bolag om du är försäkrad genom Startklar eller motsvarande försäkring hos ett annat försäkringsbolag vid tidpunkten för anmälan.

7. ÖVERLÅTELSE AV STARTPLATS

Du överlåter din startplats genom att anmäla detta enligt anvisningar på Hemsidan. Det är inte tillåtet att överlåta en startplats till annan eller låta annan springa i ditt ställe, utan att erlägga avgiften och anmäla överlåtelsen av din startplats via Hemsidan.

8. PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i och med att du anmält dig till Loppet. Vi är personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifterna och därmed ansvariga för att all behandling sker i enlighet GDPR. Här kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter i detalj.

Det främsta syftet med att vi behandlar dina personuppgifter är att vi ska kunna hantera din anmälan, genomföra tidtagning, registrera ditt resultat, administrera ditt konto och eventuell träningsdagbok samt att göra Loppet till en fest för dig som deltagare. För att göra detta tar vi hjälp av samarbetspartners, som endast kommer att behandla dina uppgifter i enlighet med våra instruktioner. Vi behandlar även dina personuppgifter i syfte att du ska få relevant information och erbjudanden från oss eller våra samarbetspartners. I den mån det rör information och erbjudanden från någon av våra samarbetspartners, kan sådan samarbetspartner också komma att behandla dina personuppgifter. 

Genom att du godkänner dessa Allmänna Villkor samtycker du till vår behandling av dina personuppgifter som den beskrivits i "Dina Personuppgifter". 

9. Bild, rörligt och resultat

Vi kommer att publicera vissa av dina personuppgifter såsom namn, resultattid, fotografier och TV-inspelningar i vilka du förekommer, på internet och i dagstidningar både som nyhets- och annonsmaterial utan att du ställer krav om särskild ersättning.

10. KLAGOMÅL & REKLAMATION

För eventuella klagomål ber vi dig att kontakta oss på info@sandsjobackatrail.se
Idrottsevenemang på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod är undantagna från ångerrätt enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Om du har en avbeställningsförsäkring ska du vända dig direkt till försäkringsbolaget.

11. TVISTER

Vi strävar alltid efter att våra kunder ska vara nöjda med våra tjänster. Om du är missnöjd ber vi dig därför att kontakta oss, så kommer vi att göra vårt bästa för att lösa situationen. Om du trots detta inte är nöjd kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, eller till EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning. Vi åtar oss inte att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden, men kommer att ta slutlig ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist.